Hipoteka bez tajemnic

Wniosek o wpis hipoteki. Jak wypełnić druk KW-WPIS. Wzór z omówieniem.

Hipoteka jest najczęściej stosowanym przez banki zabezpieczeniem spłaty kredytu. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, na podstawie którego wierzyciel ma prawo pierwszeństwa do dochodzenia swoich wierzytelności.

W przypadku kredytu hipotecznego ustanawiana jest hipoteka umowna. W przeszłości występowała hipoteka zwykła i kaucyjna, ale uległo to zmianie po nowelizacji w roku 2011 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Kwota hipoteki to w zależności od banku 150, 170 lub 200% kwoty kredytu. Jest to kwota, do której bank może dochodzić swoich wierzytelności w przypadku braku spłaty kredytu. Nie jest to kwota, którą jesteśmy winni bankowi.

Jak wpisać hipotekę?

Stosowane są dwie możliwości wpisu hipoteki. Pierwszą z nich jest złożenie wniosku o wpis hipoteki przez notariusza. W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym wniosek jest umieszczany w umowie sprzedaży w formie aktu notarialnego i składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W przypadku rynku pierwotnego wniosek jest składany podczas podpisywania umowy ustanowienia i przeniesienia własności, zwanej także umową końcową.

Na rynku wtórnym złożenie wniosku o wpis hipoteki jest wymagane do wypłaty, czyli uruchomienia kredytu, a na rynku pierwotnym jest to zobowiązanie wynikające z umowy kredytowej, które trzeba spełnić w określonym czasie.

Istnieje też możliwość złożenia wniosku samodzielnie, poprzez wypełnienie wniosku KW-WPIS i dostarczenie go do właściwego sądu. Opłata za złożenie wniosku to 200 zł. Trzeba pamiętać o tym, że ta metoda jest również związana z koniecznością samodzielnego zapłacenia podatku w kwocie 19 zł we właściwym urzędzie skarbowym.

Wymagane dokumenty do samodzielnego złożenia wniosku.

Aby samodzielnie złożyć wniosek o wpis hipoteki wymaganych jest kilka dokumentów:

-zaświadczenie lub oświadczenie banku o udzieleniu kredytu;

-oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;

-pełnomocnictwa osób podpisujących dokumenty w imieniu banku.

Te dokumenty należy uzyskać od banku udzielającego kredytu.

Jak wypełnić wniosek KW-WPIS?

Na stronie pierwszej podawany jest numer księgi wieczystej nieruchomości oraz dane właściwego sądu. W przypadku, gdy składamy wniosek o wpis hipoteki nieruchomości, która ma złożony, ale jeszcze niezrealizowany wniosek o założenie KW (rynek pierwotny lub spółdzielcze własnościowe prawo bez założonej KW) należy w tym miejscu wpisać “nowozakładana” i obok podać numer Repertorium aktu notarialnego nabycia nieruchomości. W przypadku rynku pierwotnego nie należy w tym miejscu podawać numeru KW działki, na której znajduje się budynek.

Na stronie drugiej należy podać żądanie w części „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Istotne jest, aby wszystkie dane były poprawne – błędny wpis hipoteki może skutkować koniecznością korekty.

Na stronie trzeciej podawane są dane uczestników postępowania, czyli właścicieli nieruchomości.

W dalszej części podajemy dane uczestnika postępowania, czyli banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Należy również wymienić załączniki oraz podpisać wniosek.

Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Po przygotowaniu i podpisaniu wniosku należy przygotować jego kopię wraz z załącznikami. Wniosek można złożyć osobiście w sądzie lub korespondencyjnie. Ta ostatnia droga nie jest polecana, niektóre banki jej nie akceptują. W przypadku osobistego składania wniosku oryginał należy dostarczyć do sądu, a kompletną kopię wraz z potwierdzeniem opłaty i przyjęcia przez sąd (stempel lub naklejka) dostarczyć do banku.

 

Podatek od ustanowienia hipoteki

Po złożeniu wniosku o wpis hipoteki należy w ciągu 14 dni złożyć deklarację podatkową PCC-3 i opłacić podatek w kwocie 19 zł we właściwym urzędzie skarbowym. Można to również zrobić elektronicznie. W dziale przydatne dokumenty znajduje się przykład wypełnionego wniosku PCC https://hipotekabeztajemnic.pl/wniosek-kw-wpis/

                                                                                                                             

Co dalej?

Po realizacji wniosku o wpis hipoteki sąd wysyła zawiadomienie o dokonaniu wpisu. Można też samodzielnie śledzić dokonanie wpisu w elektronicznym systemie ksiąg wieczystych EKW https://ekw.ms.gov.pl/ W pierwszej kolejności pojawi się wzmianka, czyli informacja o złożonym wniosku, a następnie zostanie dokonany wpis. W przypadku niektórych sądów może to zająć nawet wiele miesięcy. Niektóre banki wymagają dostarczenia oryginału zawiadomienia o wpisie hipoteki lub poinformowania banku o jego dokonaniu. Obecnie większość banków nie pobiera ubezpieczenia do czasu wpisu hipoteki, nazywanego również ubezpieczeniem pomostowym. W przypadku, gdyby taka opłata była jednak pobierana to po prawomocnym wpisie hipoteki bank zobowiązany jest do jej zwrotu.